Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności)

Administrator danych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest „Milarex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ulicy Braci Staniuków 36 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000209848, REGON 771483688, NIP 8392756807.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Administratorem na adres korespondencyjny podany w pkt. 1 powyżej, pod adresem elektronicznym [email protected], pod numerem tel. +48 59 722 06 00; fax: +48 59 722 06 46 albo za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.devw2021.milarex.de

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujący celach:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora polegającej w szczególności na zawieraniu i wykonywaniu umów oraz nawiązywaniu współpracy handlowej z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności zapoznawania się ze skierowanymi do Administratora zgłoszeniami i ewentualnego udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub nawiązanie innego kontaktu);
 3. prowadzenia korespondencji elektronicznej i nieelektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 4. przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) – jeżeli pozyskanie danych osobowych jest związane z rekrutacją pracowników i innych osób do zatrudnienia przez Administratora;
 5. prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności;
 6. analizy ruchu na stronie internetowej celem optymalizacji dostępnych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności analizowania ruchu na stronie internetowej celem optymalizacji dostępnych na niej funkcjonalności);
 7. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony cel: prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność) – dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w tym celu;
 8. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności prowadzenia postępowań przedsądowych, sądowych, a następnie egzekucyjnych w celu dochodzenia praw i obrony interesu Administratora);
 9. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe Administrator może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków;
 2. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów oraz usług (w tym informatycznych i rekrutacyjnych).

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania danych przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora jako przedsiębiorcy i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowywane będą przez okresy wskazane poniżej:

 1. dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba, że zostanie wniesiony sprzeciw co do przetwarzania;
 2. dane przekazywane do celów związanych z procesem rekrutacyjnym – do 6 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub do czasu cofnięcia zgody.
 3. dane przetwarzane dla celów statystycznych – przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych innej niż cele statystyczne, po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe dla celów statystycznych nie są przetwarzane;
 4. dane przetwarzane dla celów analizy ruchu użytkowników na stronie internetowej – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, jednakże nie dłużej niż przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych innej niż dla celów analizy ruchu użytkowników na stronie internetowej; po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe dla analizy ruchu nie są przetwarzane;
 5. przetwarzane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody;
 6. dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami wynikającego z konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Cofnięcie udzielonej zgody wymaga wysłania wiadomości e-mail na następujący adres: [email protected]

Nadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator naruszy przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi:

 1. udzielenie odpowiedzi lub nawiązanie kontaktu ze strony Administratora w reakcji na zgłoszenie skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej;
 2. prowadzenie przez Administratora procesu rekrutacji;
 3. prowadzenie przez Administratora działań marketingowych lub statystycznych;
 4. spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 5. rozpatrzenie skarg lub reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania powstałyby wobec osoby fizycznej jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływałoby to na sytuację osoby, których dane dotyczą.

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.